Turkiye Toplumunun Bunalimi

Download Turkiye Toplumunun Bunalimi Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File with Free Account at yesterdays we have And Climate Change and Cities First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network And Awakening Your True Self And Journal of the Senate of the State of New York ...

Türkiye Toplumunun Bunalımı

Download Turkiye Toplumunun Bunal?m? Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet İnsel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 325
Isbn : 9750516087
Identifier : 9789750516085
Release : 2002
Publisher by : İletişim Yayınları
Category : Political Science
Ads
Description : Read Now Turkiye Toplumunun Bunal?m? by Ahmet İnsel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. hepsi çeşitli açılardan türkiye’de devlet-toplum ilişkisini çözümlemeyi amaçlayan yazıların oluşturduğu bir kitap bu. ahmet İnsel, bir yanda türkiye cumhuriyeti devletini kuran ve sürdüren kadroların öbür yanda “sivil” politikacıların yeraldığı iktidar ilişkileri ve çatışmalarına eğiliyor, türkiye devletinin başlıca nitelikleri üzerinde duruyor. ama asıl önemlisi, devletin toplum hayatına, toplumsal gelişmeye vurduğu damgaya ve topluma dayattığı ilişkiye dikkat çekiyor. türkiye toplumunun son yıllarda yoğunlaşmış olarak yaşadığı derin bunalımın hem tarihî köklerini hem güncel nedenlerini aydınlatmada ilk adımın, bütün projektörleri ve gözleri devlete doğru çevirmek olduğunu ileri süren yazar, temel sorunsalı açısından ö-nem taşıyan, İslâm karşısında devlet, laiklik, milliyetçilik, türk siyasî partileri... konularını ele alıyor, yakın tarihe dair somut analizler yapıyor. İnsel ayrıca, türkiye toplumunun yaşadığı bunalımdan çıkış yollarını araştırırken, hem bir temel kavram olarak demokrasinin içeriğini aydınlatmaya çalışıyor hem de bir sosyalist demokrasi perspektifi oluşturmaya yönelik önermelerde bulunuyor.

Türkiye Toplumunun Bunalimi

Download Turkiye Toplumunun Bunalimi Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet Insel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 328
Isbn : 9789750526428
Identifier : 9750526422
Release : 2019-05
Publisher by : no defined
Category :
Ads
Description : Read Now Turkiye Toplumunun Bunalimi by Ahmet Insel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Social Theory and Later Modernities The Turkish Experience

Download Social Theory And Later Modernities Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ibrahim Kaya
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 180
Isbn : 9780853238980
Identifier : 0853238987
Release : 2004
Publisher by : Liverpool University Press
Category : Social Science
Ads
Description : Read Now Social Theory And Later Modernities by Ibrahim Kaya and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. focusing specifically on the kemalist project to create a modern turkish secular nation-state, ibrahim kaya analyses its historical roots, the role of concepts of ethnicity and nation and the configuration of state, society and economy in the new turkish republic.

Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Bunalım 2008-2009

Download Turkiye De Ve Dunyada Ekonomik Bunal?m 2008 2009 Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Bağımsız Sosyal Bilimciler
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 216
Isbn : 9944122793
Identifier : 9789944122795
Release : 2011-03-15
Publisher by : YORDAM KİTAP
Category : Global Financial Crisis, 2008-2009
Ads
Description : Read Now Turkiye De Ve Dunyada Ekonomik Bunal?m 2008 2009 by Bağımsız Sosyal Bilimciler and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. bağımsız sosyal bilimciler’in bu çalışması, dünyada ve türkiye’de 2008-09’da yoğunlaşan ekonomik bunalıma odaklanıyor. Çalışma, sunuşu izleyen sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci bölüm’de türkiye’de halk sınıflarının güncel yaşam koşulları ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler yer almıştır. Üçüncü bölüm’de 2007-09 küresel bunalımı için bir analiz çerçevesi verilmektedir. söz konusu küresel bunalımı, asli ve yapısal nedenleri ile değil, bunların tezahürleri ve uygulanan/uygulanmayan politikalarla açıklamaya çalışan anlayışa karşı çıkılmakta, esas sorunun kapitalizmin krize yatkın doğası ile ilgili olduğu, krizsiz/barışçıl bir dünyanın ancak kapitalizmin aşılması ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. dördüncü bölüm’de türkiye ekonomisinin 2008-09 öncesinde de durgunluğa gidişin işaretlerini verdiği somut verilerle sergilenmektedir. beşinci bölüm ise bugünkü ekonomik bunalımın kısa dönemli ekonomik sinyallerine ve 2009 yılı başında ödemeler dengesi ve reel ekonominin görünümüne ayrılmıştır. altıncı bölüm, türkiye-imf ilişkilerinin nisan 2008-mart 2009 dönemindeki seyrini irdelemektedir. yedinci bölüm’de ele alınan konu, küresel bunalımın türkiye’yi belirgin bir biçimde etkilemeye başladığı eylül 2008’den günümüze kadar hükümetin aldığı önlemlerdir. sekizinci bölüm’de emekten ve toplumsal adaletten yana bir bakış açısı ile yaşanan ekonomik bunalıma ne tür kısa ve orta vadeli çözümler getirilebileceği tartışılmaktadır. son bölüm ise çalışmanın temel saptamalarını ve politika önermelerini özetlemektedir.

Bilgi Toplumu ve Türkiye

Download Bilgi Toplumu Ve Turkiye Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Dr. Güney NAİR
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 345
Isbn : 9755202811
Identifier : 9789755202815
Release : 2008-06-01
Publisher by : gündoğan yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Bilgi Toplumu Ve Turkiye by Dr. Güney NAİR and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. bilginin anlamının değiştiği, bilgi teknolojilerinin tüm kurumları şu veya bu şekilde etkileyip farklılaştırdığı, iletişim teknolojilerinin akıl almaz bir hızla geliştiği, dünyanın küçük bir köy halini aldığı bu süreç insanlık ailesini nereye götürecektir? 21. yüzyılı yaşamakta olduğumuz bu noktada en temel saptama köklü bir değişimden geçtiğimizdir. bu değişim, dünya toplumlarının geçmiş yaşantılarının aksine çok hızlı ve köklü biçimde gerçekleşmektedir. bilim bir yandan bu değişim sürecini açıklama çabasını sürdürürken, diğer yandan da değişimin parçası olarak ürettikleriyle yeni açıklama alanları yaratmaktadır. sosyolojik anlamda, değişimi en zor tanımlayanların değişimin içinde yaşayanlar olduğu bilinci ile önümüzdeki onlu yıllarda net sonuçlarını görmeye başlayacağımız sürecin, yine neden sonuç ilişkisi çerçevesinde kaynaklarından itibaren olası sonuçlarını yorumlamaya çalışırken, kavram kargaşasına düşmemek önemli bir sorumluluktur. 21. yüzyıla yönelik yaklaşım ve yorumlar arttıkça, insanlığın gündemine yerleşen kavramların özelliklerinde de birtakım farklılaşmalar gözlenmektedir. sosyal bilimlerin en çok kavramlar düzeyinde bu kargaşaların içine düştüğü göz önüne alınırsa, araştırmacıların bu alanda ne kadar dikkatli olması gerektiği sonucu ortaya çıkar. bilimsel literatür, 21. yüzyıl öncesinde yeni birtakım kavramlarla tanışmıştır. bilgi toplumu, kapitalist Ötesi toplum, post-modernizm, modern Ötesi, globalleşme (küreselleşme), bilişim, bilgi teknolojisi, bilgi ekonomisi, enformasyon toplumu, homo technologicus (teknolojik insan) vb. içinde bulunduğumuz yıllarla açıklanan ve tanım çabası güdülen kavramların sadece bazılarıdır. literatürler, ortak bir uzlaşı çabasıyla kavramlar üzerinde tartışmalarını halen sürdürmektedirler. toplumu kendisine araştırma ve inceleme alanı olarak kabul eden toplumbilim için gerek bu kavramlar ve gerekse dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişme sürecinin toplumlar üzerinde yarattığı etki önemli bir araştırma alanıdır.

Bir Zümre, Bir Parti Türkiye'de Ordu

Download Bir Zumre Bir Parti Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : no defined
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 384
Isbn : 9750516095
Identifier : 9789750516092
Release :
Publisher by : İletişim Yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Bir Zumre Bir Parti by no defined and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. ordu, türkiye siyasetinde bilinen ağırlığının yanısıra, iktisadi alanda da oyak ile doğrudan, savunma sanayii ile de dolaylı olarak hayli etkin bir öznedir. bu güç, türkiye toplumunun tarihsel-kültürel kimlik tasavvurundaki militer değerlerden beslenmiş ve orduyu kurum olarak -halen de sürmekte olan- hegemonik konumuna getirmiştir. bu konumu nedeniyle ordu hakkında nesnel-eleştirel bilgi ve yorum kanalları kıt ve kısıtlı kalmış, hattâ tabu sayılagelmiştir. ancak son yıllarda dünyada ve türkiye’de meydana gelen köklü değişimler hem bu hegemonik konumun sarsılmasını ve sorgulanmasını zorunlu hale getirmiş; hem de bizzat ordunun kendisi de kaçınılmaz bir değişim sürecine girmiş, itilmiştir. bu kitapta derlenen yazılar, bu değişim atmosferi ışığında, ordunun hegemonik konumunun kökenlerini, değişimin dinamikleri ve yönüne ilişkin analizleri içermektedir. bunu yapmak, türkiye toplumunun asırlık modernleşme tarihine, tüm tabulardan sıyrılmış olarak bakabilmenin ön koşullarından en önemlisini yerine getirmektir. elinizdeki kitabın bu amaç çerçevesinde bir ilk adım olmasını dileriz.

Ulus Devletin Bunalımı Federalizm ve Kürt Meselesi

Download Ulus Devletin Bunal?m? Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet Yıldız
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 208
Isbn : 6051315748
Identifier : 9786051315744
Release : 2010-11-15
Publisher by : Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
Category : Political Science
Ads
Description : Read Now Ulus Devletin Bunal?m? by Ahmet Yıldız and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. modern zamanların egemen devlet modelini, ulus-devletler oluşturuyor. fransız İhtilali'nden bugüne imparatorluklar yıkılıp yerlerine ulus-devletler kurulurken, farklı etnik kökenlere sahip, farklı diller konuşan, farklı dinlere veya mezheplere mensup farklı uluslardan insanların bir 'ulus-devlet' kalıbı içinde nasıl bir arada tutulacağı ise, hep bir sorun olageldi. milliyetçi hareketler imparatorluklardan ulus-devletler oluştururken mikro-milliyetçilikleri de körükledi ve her ulus-devlet kendi içinde yeni milliyetçi gerilimlerle yüzyüze geldi. peki, modern zamanlarda farklılıkları tek bir devlet çatısı altında çatıştırmadan buluşturmak ne derece mümkün oluyor? türkiye'nin bu noktada yaşadığı gerilimi aşmada, kanada, İsviçre, İspanya gibi örnekler yol gösterici olabilir mi? türkiye'de özelde türk-kürt ayrışması şeklinde beliren gerilimi aşmak için en uygun çözüm, bazılarının iddia ve talep ettiği gibi, federalizm midir? milliyetçilik üzerine araştırmalarıyla tanınan doç. dr. ahmet yıldız, ulus devletin bunalımı, 'norm'dan değil 'olgular'dan hareketle bütün bu soruları ele alıyor. ve dünya ölçeğinde derin bir araştırmaya dayanan, herkes için şaşırtıcı bir sonuca ulaşıyor. ulus devletin bunalımı, gerçeğin değil kurguların, aklıselimin değil öfkenin hâkim olduğu gerilimli bir alanda, kurgulardan ve korkulardan arınmış, olgulara ve sağduyuya dayalı bir bakış açısı sunuyor. Önümüze sağlıklı çıkış yolları sunan bir bakış açısı hem de... [etkileşim yayınları]

Sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi: cilt. 1960-1980 [in Turkey

Download Sosyalizm Ve Toplumsal Mucadeleler Ansiklopedisi Cilt 1960 1980 In Turkey Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : no defined
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 233
Isbn :
Identifier : UOM:39015042231525
Release : 1988
Publisher by : no defined
Category : Socialism
Ads
Description : Read Now Sosyalizm Ve Toplumsal Mucadeleler Ansiklopedisi Cilt 1960 1980 In Turkey by no defined and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Solu Yeniden Tanımlamak

Download Solu Yeniden Tan?mlamak Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet İnsel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 151
Isbn : 9750516257
Identifier : 9789750516252
Release :
Publisher by : İletişim Yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Solu Yeniden Tan?mlamak by Ahmet İnsel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. bugün sol kavramı ne anlam ifade ediyor? dünyada solla sağı ayıran nedir? geçmişte bunlar neydi, ileride ne olacaklar? sol ve sağ kavramlarının, insanlık tarihinde sürekli geçerli olmuş, evrensel içerikleri mi var? yoksa modern zamanlarda ve batı avrupa’da son üç yüzyıl içinde meydana gelen toplumsal oluşumlara özgü simgeler mi? bu kitapta, sosyalizmi etik bir sorumluluk olarak kabul eden, demokrasiyi sadece bir araç değil, sınırları sürekli genişleyen bir amaç, bir toplumsal hareketlilik ilkesi olarak gören bir sol anlayış tanımlanmaya çalışılıyor. solun yeniden tanımlanması, türkiye solunun önümüzdeki dönemde toplumsal tahayyülde güçlü bir konum kazanabilmesi için gerekli değil midir?

Demokratikleşme: küreselleşme bağlamında Türkiye’de sivil toplum ve bir STÖ örneği: BİLSAM

Download Demokratiklesme Kuresellesme Baglam?nda Turkiye De Sivil Toplum Ve Bir Sto Ornegi Bilsam Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Dr. Sami ZARİÇ
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 115
Isbn : 605281263X
Identifier : 9786052812631
Release : 2019-03-12
Publisher by : Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Category : Political Science
Ads
Description : Read Now Demokratiklesme Kuresellesme Baglam?nda Turkiye De Sivil Toplum Ve Bir Sto Ornegi Bilsam by Dr. Sami ZARİÇ and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. İktisadi, sosyal ya da siyasal açılardan bir bunalım yaşayan toplumlar, kendilerini esenliğe taşıyacak bir lidere, bir ideolojiye, siyasal bir partiye tutundukları şekilde bazı kavramlara da tutunabilir ve bu kavramlara olağanüstü anlamlar yükleyerek, her türlü sorunu bunların varlığıyla veya yokluğuyla açıklamaya çalışırlar. türkiye sözkonusu olduğunda, sivil toplumun böyle bir kavram olduğu görülmektedir. kavram, bir askeri darbe ve bunun oluşturduğu olağanüstü koşullar altında siyasal açıdan hapsolduğu dar alanın dışına çıkmaya, yönetsel politikaların oluşturulduğu karar mekanizmalarına yeni katılım kanalları yaratmaya çalışan 80’li yılların başındaki türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edinmiş, yapılan siyasal analizlerin, akademik çalışmaların, gündelik tartışmaların olmazsa olmazı olmuştur (biber, 2009:29). sivil toplum konusu temsili sistemin eleştirisi açısından da gündeme gelebilmektedir. temsili sistemin halka dayalı yönetim modelinin en pratik ve gerçekçi uygulaması olduğu düşüncesinin genel kabul gördüğü 18. yüzyıl’da, bu sisteme uygun anayasalar yapma, hükümetler kurma ve yeni politik kurumlar tasarlama gereksinimi, devlet-toplum ilişkisini temel çizgisinde oluşturmayı zorunlu kılmıştır. doğrusu temsili hükümetin toplumda alt ve üst katmanlar arasında iletişim kanalları açması ve çeşitli gruplar arasındaki anlaşmazlıkların barışçı bir biçimde uzlaştırılabileceği alanlar sağlaması, bu hükümet modelinin başarı hanesine kaydedilmelidir. ancak bu hükümet modeli günümüzde, tasarlanmış amacının gerisinde kalmıştır. dolayısıyla nasıl tanımlanmış olursa olsun, hiçbir zaman halk tarafından denetimi sağlanamamıştır. sanayileşmiş ülkelerin hiçbirinde, iktidarın yapısal katmanlarında bir değişiklik gerçekleşmemiştir. temsili sistemin çağdaş dünyadaki uygulamaları göstermiştir ki, katılımcı seçkinler gerçekte bu sistemin denetimini her zaman ellerinde tutmuşlardır (caniklioğlu, 2007.11).

Türkiye'de hukuk mesleği (Sosyolojik Bir İnceleme)

Download Turkiye De Hukuk Meslegi Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 160
Isbn : 9755201521
Identifier : 9789755201528
Release : 1997-12-01
Publisher by : gündogan yayınları
Category : Political Science
Ads
Description : Read Now Turkiye De Hukuk Meslegi by Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. elinizdeki bu kitap, hem gelişmekte olan ülkelere ilişkin kuramsal bir katkı yapmak hem de türk hukuk mesleğinin genel özelliklerini sergilemek amacı ile ortaya çıktı. kitabın temel varsayımı ise, profesyonel grupların, sadece sanayileşmiş batı ülkelerine özgü olmadığı, gelişmekte olan ülkelerde de benzer oluşumların gözlenebileceğidir. gelişmekte olan ülkeler, batı ülkelerinin sanayileşme sürecinde geçtiği aşamaların hepsinden sırasıyla geçmek zorunda değildirler. dolayısıyla, sanayileşme sürecinde, bilgisine ihtiyaç duyulan uzmanlar, tarihsel gelişim içerisinde farklı ülkelerde farklı aşamalarda ortaya çıkmışlardır. günümüz türkiye'sinde, yerleşik gruplar olarak tanımlanan hekimlerin ve hukukçuların profesyonelleşmiş olduklarını en basit gözlemlerle dahi görmek mümkündür. Örneğin, hem türk hekimlerinin hem de türk hukukçularının mesleksel örgütlenmelerini tamamlamış oldukları söylenebilir. rastgele seçilebilecek günlük bir gazetede bu meslek örgütlerinin yöneticilerin yaptığı siyasal nitelikle bir çok açıklama vardır. bu gösteriyor ki, hem hekimler hepi de hukukçular ülke yönetimde söz sahibi olmak istemektedirler. ayrıca, hem hukuk sorunları hem de sağlık sorunları söz konusu profesyonellerce çözülmektedir. o halde, ülkemizde profesyonel grupların varlığı tartışılamıyacak kadar açık toplumsal bir olgudur. bu kitap, iki ana bölümden oluşmaktadır, ilk bölümde, batı kuramcılarının profesyonel mesleklere ilişkin yaklaşımları incelenecektir, ikinci bölümde ise, avukatlarla yapılan mülakat ve anket sonuçlarından hareket ederek, türk hukuk mesleğinin genel özellikleri sergilenecektir. Özellikle bu bölümde sadece betimsel düzeyde kalmayıp, türk hukuk sisteminin sorunları ve çözüm önerileri gündeme gelecektir. zaman zaman diğer profesyonel gruplara da atıflarda bulunarak ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlardan nasıl etkilendiklerini açıklanmaya çalışılacaktır. profesyonel mesleklere İlişkin kuramlar geçtiğimiz yüzyılda fransız düşünürü emile durkheim (1933, 1957) sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunları ancak profesyonel meslek üyelerinin çözülebileceğini iddia etti. durkheim kuramı genel olarak var olan toplumsal düzenin nasıl korunacağı ve toplumsal ya da bireysel bunalımların hangi yollarla aşılabileceğiyle ilgiliydi. ona göre, iş bölümünün genişlemesi, mesleksel farklılaşmanın artması ve büyük şirketlerin ortaya çıkması, toplumsal bütünlüğü bozmuştur. bu tür toplumlarda, durkheim, 'mekanik dayanışmanın' hüküm sürdüğünü belirtmişti. toplum bu süreç içerisinden geçerken, yeni bir dayanışma ruhu gelişir. bağımsızlık ve farklılaşma kavramları bu dönemin temel kavramlarıdır. bir başka deyişle, bu tür dayanışma 'organik dayanışma' diye adlandırılır. ancak, bu iki dönem arasında bir de geçiş dönemi vardır ki durkheim, asıl toplumsal sorunların bu dönemde ortaya çıktığını iddia ediyor. toplum, geçiş dönemlerinde, kuralsızlıklar içerisine itilmiştir. yani anomi durumu topluma hakim olur. İnsanlar kendilerini tanımlayacak hiç bir toplumsal, ekonomik ve ahlaksal değer bulamazlar. durkheim'in niçin özellikle profesyonel mesleklerle ilgilendiği asıl bu noktada daha rahat anlaşılabilir. onun için, toplumsal kuralsızlığın üstesinden sadece profesyonel kişiler gelebilir. profesyoneller mesleksel bir ahlâk geliştirebildikleri, kendi kendilerini yönetebildikleri ve kendi kurallarını kendileri oluşturabildiklerinden, sanayileşmenin neden olduğu sorunları çözebilirler (durkheim, 1957, sy.8). bu yüzden, durkheim'in profesyonel gruplara toplumsal bunalımları aşmada önemli görevler düştüğüne inandığı söylenebilir. durkheim kuramında, bu gruplar modern bir aile gibidirler. kendi içlerinde çekişmeler olsa bile, meslek ahlâklarının gösterdiği yoldan çıkmazlar. Ülkemizin uzun zamandır içinden geçmekte olduğu toplumsal ve ekonomik bunalımlar göz önünde bulundurulursa, durkheim'in bu düşüncelerinin önemi çok daha artmaktadır. gerçekten de, profesyoneller, aynı zamanda aydın kişilerdir. kalkınma sürecine yapacakları katkıların diğer gruplardan daha fazla olması umulmaktadır. sanayi sonrası fransa'sında, durkheim'in tasvir ettiği toplumsal karmaşalar aslında günümüz türkiye'sinde boyut değiştirerek devam etmektedir. görünen odur ki, durkheim'in profesyonellerden beklentileri geçerliliklerini hala korumaktadır. profesyonellerin toplumsal sorunlara üretecekleri çözümler, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından daha önemli görünmektedir.

İktisat İdeolojisinin Eleştirisi

Download Iktisat Ideolojisinin Elestirisi Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet İnsel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 261
Isbn : 9789750513077
Identifier : 975051307X
Release : 2013-02-22
Publisher by : no defined
Category :
Ads
Description : Read Now Iktisat Ideolojisinin Elestirisi by Ahmet İnsel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. İktisat ideolojisi modern toplumların tahayyül dünyasına damgasını vurdu. bu ideolojinin eleştirisi başka bir toplumsal ilişki düzeni hayal edebilmenin kaçınılmaz ilk adımını oluşturuyor. İnsanların “özünde” iktisadî dürtüler mi yatıyor? İktisadî ilişkiler modern toplumların altyapısını mı oluşturuyor? bu sorular, modern toplumsal tahayyülün inanç dünyasını sarsmak ve toplumsal pratikten türeyen, ama doğal ya da nesnel kurallar kılığında geri dönüp toplumsal pratiği belirleyen iktisat simgeselini sorgulanabilir kılmak için önemli. İktisat ideolojisi, özgürlük ve demokrasinin harcını oluşturacakları başka bir toplumsal ilişki düzeni tasarlayabilmenin önünde epistemolojik bir engel olarak duruyor. kendini iktisadî dürtülerin esiri ya da başarılı bir aktörü olarak gören günümüz insanına, içinde yaşadığı ve kendisinin ürünü olan bu toplumun, sandığı kadar iktisadî dürtülerle dönmediğini gösterebilmek gerekiyor. saf iktisadiyat toplumunun mümkün olmadığını, iktisadî toplumun kendini yeniden üretmek için iktisat dışı ilişki ve değerlere bağımlı olduğunu görmek, bize, iktisat toplumunu özgürlük ve demokrasi yolunda aşabilmenin imkânlarını gösterecektir.